Meldpunt of Ombudsfunctie

Meldpunt

Duurzame oplossingen op het gebied van zorg en welzijn komen alleen tot stand met inbreng van de mensen om wie het gaat. Cliëntenparticipatie is een belangrijk instrument in beleidsvorming. Om eventuele onbedoelde gevolgen van de transitie Wmo en jeugdzorg op te kunnen merken en zo snel mogelijk te verhelpen is een lokaal of regionale monitoring van de transitie Wmo en Jeugdzorg vanuit cliëntperspectief onmisbaar.

Een monitoring van de knelpunten geeft een beeld over de doeltreffendheid en de effecten van het te voeren beleid alsmede over de uitvoering en de kwaliteit van de zorg. Door het monitoren en het opsporen van de knelpunten na de transitie kunnen de gemeenten hun beleid waarnodig bijstellen. Het meldpunt is voor cliënten onafhankelijk en laagdrempelig.

Periodiek wordt een rapportage opgesteld van alle meldingen over de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg in uw gemeente inclusief een analyse van de binnengekomen meldingen en aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief.