Doel

Het doel van Overijssel Platform VGis het versterken van de positie van deze groep mensen en die van hun ouders en verwanten in de maatschappij. Als collectieve vertegenwoordiger van mensen met een verstandelijke beperking maakt ze de belangen van haar achterban kenbaar.

De taak van Overijssel Platform VG is het ondersteuning geven aan gezamenlijke belangen voor mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en verwanten bij alle processen die ten grondslag liggen aan het verkrijgen van gewenste diensten en zorg. Overijssel platvorm VG geeft invulling aan haar taak door te participeren in lokale of regionale overlegplatforms zoals bijvoorbeeld de WMO, door overleg met het Zorgkantoor, de zorgaanbieders, MEE, Zorgbelang en cliëntenraden. Ook overlegt zij met overige partijen die een rol vervullen of een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale netwerk.